Personvern Oppbevaring og behandling av data

INNLEDNING

Virksomheten Anderssen Psykologtjenester AS behandler persondata og har derfor laget denne personvernerklæringen som forteller deg hvordan dine data behandles.

INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

Ønsker du å vite mer om hva informasjonskapsler er kan du trykke på denne linken.

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å analysere din trafikk på nettsiden basert på lokasjon, type enhet og statistikk for hvor lenge du blir på siden. Dette for å kunne forbedre vår markedsføring og kvalitet på nettsiden.

NAVN OG KONTAKTINFO 

Anderssen Psykologtjenester AS
Privat praksis
Org.no: 924898704
Telefon: 90207363
E-post: aase@anderssenpsykologtjenetser.no
Postadresse: Anderssen Psykologtjenester AS,
c/o Åse Høyem Anderssen,
Gamle Kongeveg 48,
7650 Verdal.

HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER VIRKSOMHETEN BEHANDLER OG TIL HVILKET FORMÅL

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

Navn, fødselsnummer, adresse, samt din journal.

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

  • Til rådgivning og behandling av deg personlig vedrørende psykologiske forhold.
  • Registrering av disse opplysningen er nødvendige i forbindelse med yting av helsetjenester. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er blant annet GDPR art. 6 og art. 9 nr 2, bokstav h.
  • Vi samler inn, behandler og oppbevarer kun de opplysninger som er relevante og nødvendige i forhold til de formål som er definert overfor.

For nærmere informasjon se forskriften om personjournal:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2000-12-21-1385

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2000-04-14-31

All informasjon som fremkommer under oppfølging ved Anderssen Psykologtjenester AS er taushetsbelagte, de skal være utilgjengelige for uvedkommende.

For nærmere informasjon se lov om helsepersonell kapittel 5 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64#KAPITTEL_5.
I enkelte tilfeller har helsepersonell opplysningsplikt til offentlige instanser for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.

For nærmere informasjon se lov om helsepersonell kapittel 6 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64#KAPITTEL_6.
Vi utgir kun dine opplysninger i det omfang spesiell lovgivning krever det.

SIKKER LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Anderssen Psykologtjenester AS bruker journalsystemet Psykologjournalen til lagring av personopplysninger. Psykologjournalen oppfyller samtlige tekniske krav i Normen, samt Datatilsynets retningslinjer for behandling av sensitive personopplysninger. Tjenesten er til enhver tid i henhold til Personopplysningsloven og Personopplysningsforskriften. Psykologjournalen leveres av Speare AS som er Norges største leverandør av psykologer til privatklienter, kommuner og bedrifter.

Psykologjournalen inneholder en rekke sikkerhetsfunksjoner for å beskytte de sensitive data som registreres og redusere muligheten for feilaktig bruk av programmet.

Opplysninger i Whereby

Whereby er en tredjepartstjeneste jeg benytter meg av for å gjennomføre videosamtaler. Les personvernerklæring her.

Kommunikasjon:

Informasjon du gir oss når du tar kontakt med oss via e-poster, sms eller henvendelser i Facebook/chat som sendes mellom oss.

Opplysninger om bruk på nettsidene:

Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (mobil, PC o.l.), IP-adresse, hvilke sider og funksjoner du benytter deg av på anderssenpsykologtjenester.no.

PERSONOPPLYSNINGER I FAKTURERINGS- BETALINGS- OG REGNSKAPSSYSTEMER

Anderssen Psykologtjenester AS er som selvstendig virksomhet forpliktet til å følge reglene for regnskapsføring. Dette innebærer at opplysningen som er nødvendig for å kunne fakturere, motta betaling og føre regnskap blir lagret, som navn, e-postadresse og evt. organisasjonsnummer.

HVA BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE TIL

Tilpasning

Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i.

Det rettslige grunnlaget for formål "tilpassning" er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

HVEM DELER VI OPPLYSNINGENE MED OG HVA DELER VI

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører eller den som har laget våre nettsider.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Dette gjelder det som går under tilpassning.

HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

Kommunikasjon:

E-poster, chat og lignende blir ikke slettet med mindre du gir beskjed om det.

DINE RETTIGHETER

Rett til informasjon

Du har krav på å vite hvordan opplysningene dine blir behandlet og om rettighetene dine.

Rett til innsyn

Du har rett til innsyn i pasientjournalen din og rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til den eller fått utlevert opplysninger fra den. Du kan også be om å få en kort forklaring på faguttrykk som kan være vanskelig å forstå. I tillegg kan du be om å få utlevert en kopi av hele eller deler av pasientjournalen din hos de behandlingsstedene du har fått helsehjelp.

Rett til å rette

Dersom du oppdager at noen av opplysningene i journalen din er feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige, kan du be om å få rettet opplysningene. Retting skjer ved at opplysningene føres på nytt, eller ved en tilføyelse i journalen.

Rett til å slette

Du kan i noen tilfeller be om at opplysninger eller utsagn i journalen slettes dersom de er feilaktige eller misvisende og føles belastende for deg, eller dersom opplysningene er åpenbart unødvendige for å gi helsehjelp. Dette gjelder ikke dersom opplysningene må oppbevares i henhold til annen lovgivning.

Hvis du vil se journalen din, eller ønsker å få rettet eller slettet opplysninger, tar du kontakt med behandlingsstedet som er ansvarlig for journalen. Behandlingsstedet er pålagt å svare innen tretti dager. Hvis du får avslag på det du ber om, kan du klage til Fylkesmannen.

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Oppdatert 18.05.2021